Navapark BSD City Mix Used Development 68 Hektar

Botanical Park Navapark Area Terbuka 10 Hektar